عربی دبیرستان

قواعد درس اول عربی سال اول دبیرستان

 

فعل بر اساس زمان يا ماضي است يا مضارع يا امر.

1 ) فعل ماضي : فعلي است که ريشه آن از سه حرف اصلي تشکيل شده است و بر انجام کاري در گذشته دلالت مي کند . مانند : ذهب ـ ذهبا ـ ذهبوا          فعلهاي ماضي 14 صيغه دارند . مثل نمونه زیر:

صیغه

فعل

ضمیر متصل فاعلی

معنی

ضمیر منفصل مرفوعی

ضمیر متصل منصوب و مجرور

ساختمان فعل:

حروف اصلی +.....

مفرد مذکر غایب

ضَحِکَ

 

خندید او یک مرد

هو

ه

 

مثنای مذکر غایب

ضحکا

ا

خندیدندآن دو مرد

هما

هما

الف

جمع مذکر غایب

ضحکوا

و

خندیدند(آن مردان)

هم

هم

واو

مفردمؤنث غایب

ضحکتْ

 

خندید(او یک زن)

هی

ها

تْ(علامت مونث)

مثنای مؤنث غایب

ضحکَتا

ا

خندیدند(آن دو زن)

هما

هما

تا

جمع مؤنث غایب

ضحکْنَ

نَ

خندیدند(آن زنان)

هنََّّ

هنَّ

نَ

مفرد مذکر مخاطب

ضحکْتَ

تَ

خندیدی(تو یک مرد)

أنتَ

کَ

تَ

مثنای مذکر مخاطب

ضحکْتُما

تُما

خندیدید(شما دو مرد)

اَنتما

کما

تما

جمع مذکر مخاطب

ضحکْتُم

تُم

خندیدید(شما مردان)

اَنتم

کم

تم

مفردمؤنث مخاطب

ضحکْتِ

تِ

خندیدی(تو یک زن)

أنتِ

کِ

تِ

مثنای مؤنث مخاطب

ضحکتُما

تُما

خندیدید(شما دو زن)

أنتما

کما

تما

جمع مؤنث مخاطب

ضحکتُنَ

تُنّ

خندیدید(شما زنان)

أنتنّ

کنّ

تنّ

متکلم وحده

ضحکْتُ

تُ

خندیدم(من)

أنا

ی

تُ

متکلم مع الغیر

ضحکنا

نا

خندیدیم(ما)

نحن

نا

نا

2 ) فعل مضارع : فعلي است که بر انجام کاري در زمان حال يا آينده دلالت مي کند .

طریقه ساخت فعل مضارع: یکی از حروف اتین + ریشه اصلی فعل + ضمیر فاعلی+ علامت اعراب

فعل مضارع نيز داراي 14 صيغه مي باشد به عبارت ديگر فعل مضارع از فعل ماضي ساخته مي شود به شرطي که يکي از حروف مضارع (‌ ي ـ ت ـ ا ـ ن ) بر سر فعل ماضي بيايد و آخر آن مرفوع  شود.

صیغه

ساخت فعل

ضمیر متصل فاعلی

معنی

مفرد مذکر غایب

ﯾَ  + ضحَک +    ُ

 

می خندد(او یک مرد)

مثنای مذکر غایب

ﯾَ  + ضحک + ا + نِ

ا

می خندند(آن دو مرد)

جمع مذکر غایب

ﯾَ   + ضحک + و + نَ

و

می خندند(آن مردان)

مفردمؤنث غایب

ﺗَ     + ضحک +   ُ

 

می خندد(او یک زن)

مثنای مؤنث غایب

ﺗَ     + ضحکَ  + انِ

ا

می خندند (آن دو زن)

جمع مؤنث غایب

ﯾَ   +  ضحکْ  + نَ

نَ

می خندند (آن زنان)

مفرد مذکر مخاطب

ﺗَ     + ضحک  +  ُ

 

می خندی(تو یک مرد)

مثنای مذکر مخاطب

ﺗَ     + ضحک  + انِ

ا

می خندید(شما دو مرد)

جمع مذکر مخاطب

ﺗَ     + ضحک  +  ونَ

و

می خندید (شما مردان)

مفردمؤنث مخاطب

ﺗَ     + ضحک + ینَ

ی

می خندی (تو یک زن)

مثنای مؤنث مخاطب

ﺗَ     + ضحک  + انِ

ا

می خندید (شما دو زن)

جمع مؤنث مخاطب

ﺗَ     + ضحک + نَ

ن

می خندید (شما زنان)

متکلم وحده

ﺃَ  + ضحک +   ُ

 

می خندم(من)

متکلم مع الغیر

ﻧ َ  + ضحک  +   ُ

 

می خندیم(ما)

 

3 ) فعل امر :  بر طلب انجام کاري دلالت دارد . مانند : اُکتب ( بنويس )‌.

الف – امر غایب : که از شش صیغه غایب و دو صیغه متکلم وحده و مع الغیر ساخته می شود.

طریقه ساخت امر غایب: 

·        اضافه نمودن لام  مجرور ( ﻟِ ) اول فعل مضارع

·        مجزوم نمودن آخر فعل مضارع( ساکن نمودن آخر صیغه های 1، 4، 13 و 14 - حذف نون از آخر صیغه های 2،3 و 4)

 ب- امر مخاطب: از شش صیغه مخاطب یا حاضر ساخته می شود.

طریقه ساخت امر مخاطب یا حاضر:

·        حذف حرف مضارعت(اتین) از ابتدای  فعل مضارع

·        مجزوم نمودن آخر فعل مضارع( ساکن نمودن آخر صیغه 7 و حذف نون از آخر صیغه های 8،9، 10،و 11)

·        اگر بعد از حذف حرف مضارع  ، حرف بعد از آن متحرک باشد ساختن فعل امر به پایان رسیده است .

·        اگر بعد از حذف حرف مضارع ( ت ) حرف بعدي ساکن باشد بايد ابتداي آن همزه اي اضافه کنيم. براي تعيين حرکت همزه اينگونه عمل مي کنيم :

الف ) اگر حرکت عين الفعل مضارع يا دومين حرف اصلي از ريشه يا حرکت حرف يکي مانده به آخر ضمه  باشد حرکت همزه را ضمه (‌اُ ) مي دهيم .

مثال: تَنصُرُ :  اُنصُر  ( ياري کن )        

ب ) اگر حرکت عين الفعل مضارع فتحه يا کسره باشد حرکت همزه را کسره ( اِ  ) مي دهيم.

 مثال :         تَفتَحُ:  اِفتَح    (بگشا )     

 نکته: حرکت همزه امر فقط در ثلاثی مزید و در باب اِفعال فتحه می گیرد.                     مثال: تُحسِنُ: اَحسِن(نیکی کن)

فعل نهي :  نهي به معني باز داشتن از انجام یک کار است .

مانند :  لاتجلس : ننشين                                 لا تذهب:   نرو

طریقه ساخت فعل نهی:

·        آوردن لا بر سر فعل مضارع

·        مجزوم نمودن آخر فعل مضارع( ساکن نمودن یا حذف نون آخر به غیر از صیغه های 6 و 12)

مثال: تذهبُ ( می روی): لا تذهب  (نرو)      /  نذهبُ(می رویم)  : لا نذهب( نباید برویم)

تذهبانِ(می روید شما دو نفر) : لا تذهبا(نروید)

نکته مهم: صیغه های 6 و 12 یا جمع مونث غایب و مخاطب مبنی به شمار می روند و نون آخرشان ضمیر است و علامت اعراب نیست ، بنابراین در مجزوم کردن و منصوب نمودن هیچ تغییری در آخر آن نمی دهیم.

فعل نفي :  فعلي است که بر  انجام نشدن کاري در زمان حال يا آينده دلالت دارد .

مانند :   لاتذهبينَ  ( نمي روي )

طریقه ساخت فعل نفی: لا + فعل مضارع   مثال : تذهبُ( می روی)     لا تذهبُ ( نمی روی)

نکته: تفاوت فعل نهی با فعل نفی از لحاظ ساخت آن این است که در فعل نفی (منفی) آخر فعل مضارع مجزوم نمی گردد.

نکته : براي ترجمه فارسي فعل نفي (نمي ) مي آوريم.

نکته: برای منفی کردن فعل های ماضی کافی است اول فعل های ماضی یک ( ما ) بیاوریم.

مثال: ذهبَ( رفت) : ما ذهبَ(نرفت)

 اسمهاي اشاره: برای اشاره نمودن به دور و نزدیک استفاده می شود

مثال: این درخت       آن مدرسه

در عربی مهمترین اسم های اشاره عبارتند از:  

1 ) اشاره به نزديک :      

 

مذکر

مونث

مفرد

هذا

هذه

مثني

هذان  - هذینِ

هاتان  - هاتینِ

جمع

هولاء

هولاء

2 ) اشاره به دور :

 

مذکر

مونث

مفرد

ذالک

تلک

مثني

----------

---------

جمع

اولئک

اولئک

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 16:54  توسط مهدی سپهر  |